De seks læreplanstemaer i Lærkereden

Her står lidt om, hvordan jeg arbejder med de seks læreplanstemaer i Lærkereden, og lidt om mine værdier og tanker omkring de forskellige temaer.

Alsidig personlig udvikling:

Her arbejder jeg med at udvikle og støtte børnenes selvfølelse, hvor jeg skaber et læringsmiljø, hvor de tør udfolde sig og føler sig set og anerkendt af mig og de andre børn.

Det vil jeg gøre ved at:

- Give børnene mulighed for at udforske egne evner og øve sig i at sige til og fra. Jeg giver dem tid at udtrykke sig og fortælle, og samtidig giver jeg også plads til, at de kan øve sig i fx at tage jakke på selv eller ligge en brik i puslespillet.

- Jeg støtter børnene i at prøve selv dvs. styrke selvhjulpenhed, således at de opnår større tro på dem selv.

- Jeg anvender den anerkendende tilgang, hvor jeg møder børnene i deres følelser og oplevelser, så de herigennem opnår følelsen af tryghed og omsorg omkring dem.

- Lade børnene udforske forskellige venskaber og relationer med de andre børn, hvor de kan spejle sig i hinanden og udvikle sig i samspillet med hinanden.

 Social udvikling:

Her arbejder jeg med at støtte børnene i at udvikle sociale kompetencer, hvori jeg hjælper dem til at blive nysgerrig på de andre børn. Heri lærer børnene om de sociale spilleregler i lege, vente på tur, indflydelse på legen mm.

Det vil jeg gøre ved at:

- Lade børnene have medbestemmelse i forhold til, hvad eller hvem de har lyst til at lege med. Jeg vil i Lærkeredens hverdag altid høre på børnene og observere på, hvad der interesserer dem, således de føler sig hørt i vores relation.

- Alle børn bliver som sagt set og hørt, sådan at de alle føler sig en del af fællesskabet i Lærkereden. Det gør jeg bl.a. gennem små stunder og samlinger, hvor hvert barn fx får lov til at vælge en sang fra sangkufferten mm.

- Jeg skaber et læringsmiljø, der giver plads til forskellige former for lege og aktiviteter, så børnene har mulighed for at udforske forskellige slags lege og dermed udvikler forskellige sociale kompetencer. Dette sker ved at Lærkeredens legeområde er delt op i forskellige legezoner, hvor der både er plads til byggeklodser, dukkeleg, læsning, puslespil mm.
 

Kommunikation og sprog:

Her støtter og udvikler jeg børnenes kommunikative kompetencer gennem den nære relation mellem barnet og jeg, samt børnene i mellem, og netop derfor arbejder jeg også meget med relationsdannelse og børnenes fællesskab med hinanden, da det har indflydelse på barnets udvikling af sprog og kommunikation.

Det gør jeg ved at:

- Lave sanglege, rim og remser, og ved at samtale og kommunikere med børnene.

- Benævne hvad forskellige ting hedder og sætte ord på det børnene fortæller eller peger på – det styrker deres sprog og samtidig anerkender jeg deres måde at kommunikere på.

- Vise børnene aktivt, hvordan de kan bruge sproget sammen med de andre børn dvs. sige stop til en – sætte grænser, sige ja og nej til en leg.

- Jeg retter ikke på børnenes sprog, men gentager det de siger med det korrekte ord, så føler børnene ikke at det de gør og siger er forkert, og dermed mister de heller ikke glæden ved at kommunikere og samtale med andre omkring dem.

 Krop, sanser og bevægelse:

Heri støtter og udvikler jeg børnenes motoriske udvikling samt deres kropsfølelse. Jeg arbejder også med børnenes fysiske og psykiske trivsel, da dette også påvirker og har stor indflydelse på børnenes bevægelsesglæde og kropsfølelse.

Det gør jeg ved at:

- Lave ugentlige motoriske aktiviteter såsom motorikbane, sansekasser, trylledej, sang/bevægelseslege eller klippe klistre og puslespil, hvor finmotorikken udfordres.

- Lave afslapning eller børneyoga, hvor vi høre instrumentel musik eller en historie, hvor vi får ro i kroppen gennem bevægelse og musik – børnene lærer at mærke sig selv og derigennem rumme deres følelser.

- Give børnene mulighed for at eksperimentere og udforske verdenen med kroppen. Det vil sige at vi løber i bare tæer i græsset, oplever både bakker, grus og flade græsarealer, og børnene må mærke på maden og sanse den både gennem fingre og mund.

- I legeområdet er der altid frit tilgængelige motoriske redskaber såsom bobles, byggeklodser mm. På den måde skaber jeg et miljø, der ligger op til bevægelse som en del af hverdagen, og ikke kun noget vi gør engang imellem.

 Natur, udeliv og science:

Heri støtter jeg børnene i at opnå forskellige oplevelser med og i naturen. Derudover arbejder jeg med miljø og bæredygtighed.

Det gør jeg ved at:

- Vi er ude hver dag, hvor vi kigger på dyrene omkring os dvs. vi bl.a. finder bænkebider, biller mm., plukker blomster, vander planterne eller plukker æbler fra træet og spiser dem.

- Vi oplever forskellige steder i naturen – jeg tager gerne børnene med på tur, så vi får oplevet både by og land, samt skov og strand.

- Vi snakker om vejret, solen og månen, dag og nat mm.

- Vi affaldssorterer og børnene lærer ikke at smide skrald i naturen.

 Kultur, æstetik og fællesskab:

Heri støtter jeg børnene i at udtrykke sig på mange forskellige måder bl.a. gennem kreative udtryksformer. Derudover giver jeg børnene indblik i forskellige traditioner og værdier.

Det gør jeg ved at:

- Lave forskellige kreative aktiviteter og projekter, hvor børnene får plads til at udtrykke sig kreativt med forskellige redskaber, såsom at tegne, male, klippe klistre, modellere mm.

- Jeg laver disse aktiviteter sammen med alle børnene, således at de oplever, at de er sammen om at skabe noget og oplever fællesskabsfølelse.

- Jeg opfordrer børnene til at tegne, male mm. så det vil ikke være noget der er gemt langt væk. Gennem det at tegne eller male, kan børnene også udtrykke deres følelser og oplevelser, selvom vi ikke nødvendigvis kan se, hvad de tegner. Derfor mener jeg også det er vigtigt at de får muligheden for at udtrykke sig kreativt.

- Jeg vil introducere børnene for forskellige traditioner som jul, påske, fødselsdag, fastelavn mm. vha. pyntning, klippe og tegne, eller skabe ting relateret til begivenheden/traditionen.

- Vi vil synge sange og lave lege, der vedrører den enkelte tradition.